Kuinka valita pätevä EU:n REACH-konsultti

Euroopan unionin alueella toimivien valmistajien, tavarantoimittajien tai maahantuojien on tärkeää varmistaa, että tuotteet ovat aina EU:n REACH-asetuksen mukaisia. REACH on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä lainsäädäntö, joka säätelee EU:ssa aineiden valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä sellaisenaan, seoksissa tai esineissä.  Yritykset tekevät usein yhteistyötä asiantuntevan REACH-konsultin kanssa täyttääkseen kaikki REACH-määräysten vaatimukset. Yritysten on noudatettava REACH-vaatimuksia täydellisesti, joten […]

Muistutus käyttöturvallisuustiedotteiden uusista vaatimuksista

a safety data sheet folder

Tukes muistuttaa, että käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettava uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta. Uudet vaatimukset pitää huomioida myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat uudet vaatimukset on annettu komission asetuksen (EU) 2020/878 liitteessä, joka on korvannut REACH-asetuksen ((EU) 19007/2006) liitteen II käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevista vaatimuksista. Uusia vaatimuksia on sovellettu vuoden 2021 alusta, mutta pakolliseksi ne tulevat […]

CLP-asetuksen yhdenmukaistettuihin luokituksiin ja merkintöihin on tullut muutoksia

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja joidenkin liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Kyseessä on CLP-asetuksen 18. tekninen mukautus eli 18. ATP. CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Euroopan komissio on antanut delegoituna […]

EU: Di-isosyanaattien käyttäjille koulutusvaatimus

SCIP Database Notification Service

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan 24.8.2023 lähtien koulutus työntekijöiden suojelemiseksi (EU) 2020/1149. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Kemikaalitoimittajan tulee sen sijaan varmistaa, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja siitä on merkintä pakkauksessa. Rajoituksen vaatimukset eivät koske kemikaaleja, joissa di-isosyanaatteja on alle 0,1 painoprosenttia. Di-isosyanaatit ovat mahdollisesti allergiaa tai astmaa aiheuttavia […]

REACH-asetuksen rekisteröintivaatimukset muuttuivat tammikuussa 2022

Tukes tiedottaa, että REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset muuttuivat 8.1.2022 alkaen. Muutosasetus (EY-asetus 2021/979) muutti REACH-asetuksen (EY 1907/2006) liitteitä VII-XI selkeyttäen joitain tietovaatimuksia sekä ECHAn ja toiminnanharjoittajien velvollisuuksia ja rooleja. Lisäksi liitteessä XI olevia vakiotestausohjelman yleisiä sääntöjä sekä mahdollista testien tekemättä jättämistä on selkeytetty. Muutetut säännökset saattavat edellyttää toimijoilta rekisteröintiasiakirjojen päivittämistä. REACH-asetuksen (EY-asetus 1907/2006) mukaisessa rekisteröinnissä toimitetaan […]

Päivityksiä CLP-asetuksen yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luetteloon

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Kyseessä on CLP-asetuksen 17. tekninen mukautus eli 17. ATP. CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Euroopan komissio on antanut delegoituna säädöksenä CLP-asetuksen 17. teknisen […]

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista muuttui pakolliseksi 19.7.2021 alkaen

Suomessa tuli 19.7.2021 voimaan velvollisuus toimittaa tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Tämä jätedirektiivin muutoksen (EU) 2018/851 9(i) artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus toimeenpannaan kemikaalilain muutoksella (716/2021). Ympäristöministeriö on aiemmin suositellut yrityksiä toimittamaan SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tietojen toimittaminen muuttui pakolliseksi 19.7.2021. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on […]

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Myrkytyskeskus (PCN) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, vuoden alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä.

Virallinen ECHA:n luonnehdinta asetuksesta kuuluu näin: CLP-asetuksen 45 artiklan mukaan yritysten, jotka saattavat markkinoille vaarallisia seoksia, on annettava tietoja tietyistä vaarallisista seoksista asianomaisille kansallisille elimille. Kansalliset elimet asettavat nämä tiedot myrkytyskeskusten saataville, jotta ne voivat antaa neuvoja kansalaisille tai lääkintähenkilöstölle hätätilanteessa. Maaliskuussa 2017 hyväksytyn CLP-asetuksen liitteessä VIII määritellään yhdenmukaistetut vaatimukset myrkytyskeskusten ilmoituksille (PCN), joita sovelletaan […]

Sydänlangat yritysesittelyssä

Sydänlangat

Haluamme esitellä Sydänlangat, Päivi Saaren perustaman tuoreen kotimaisen yrityksen. Päivi otti yhteyttä Chementorsiin, sillä hän halusi tuoda markkinoille uniikisti brändättyjä, luontoystävällisiä puhdistustuotteita kodin ja vapaa-ajan siivoukseen. Esikoistuotteenaan Päivi kehitti Pönttöpommin, biohajoavan wc:n puhdistusaineen, joka on pakattu ihastuttavaan, luonnon inspiroimaan tuotepakkaukseen. Chementors auttoi Sydänlankoja mm. laatimalla Pönttöpommeille käyttöturvallisuustiedotteet. Tämän jälkeen Päivi halusi lisätä Sydänlankojen tuotevalikoimaan eri […]

SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluettelo sisältää nyt 209 ainetta. Helsinki, 25. kesäkuuta 2020 ECHA – Eroopan kemikaalivirasto on tehnyt tämän vuoden toisen lisäyksensä erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon. Luetteloon lisättiin tällä kertaa neljä ainetta. Yksi kandidaateista sisältää hormonitoimintaa häiritseviä aineita, joita käytetään kulutustavaroissa, kuten kosmetiikassa. Kolmea muuta ehdokasta käytetään raaka-ainena polymeerien, pinnoitustuotteiden ja muovien […]