SCIP-ilmoituspalvelu

Tiedot tuotteissasi olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista on ilmoitettava SCIP-tietokantaan, jotta voit saattaa ne laillisesti Euroopan markkinoille. 

Chementors Oy:n SCIP-ilmoituspalvelu auttaa sinua avaamaan ovet EU-markkinoille!

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
Suomi | Englanti | Ranska

  SCIP

  SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects [Products]) on tietokanta, joka sisältää tietoja yksittäisissä esineissä tai moniosaisissa tuotteissa olevista huolta aiheuttavista aineista. SCIP-tietokanta on rakennettu jätedirektiivin 2008/98/EY mukaisesti.

  Jätedirektiivin mukaan EU:n markkinoille esineitä toimittavilla yrityksillä on laillinen velvollisuus toimittaa SCIP-ilmoitus kemikaalivirastolle (ECHA), jos esineet sisältävät kandidaattilistan erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) yli 0,1 painoprosenttia. SCIP-ilmoitus koostuu tietyistä esinettä koskevista tiedoista, jotka julkaistaan SCIP-tietokannassa jätealan toimijoiden ja kuluttajien saataville.

  Tämä tietojen jakaminen auttaa kuluttajia tekemään harkittuja ostopäätöksiä ja antaa myös tietoa tuotteiden asianmukaisesta käytöstä sekä hävittämisestä. SCIP-tietokannan tarkoitus on myös rohkaista vaarallisten aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

  Chementors tarjoaa kokonaisvaltaisen SCIP-ilmoituspalvelun. Hoidamme prosessin alusta alkaen. Tämä sisältää myös arvioinnin siitä, mitkä tuotteen komponentit kuuluvat SCIP-ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

  SCIP:n mukaiset termit "esine" ja "SVHC"

  Mitä SCIP:n alaiset termit “esine” ja “SVHC” oikein tarkoittavat? Nämä määritelmät ovat tärkeitä ymmärtää, jotta yritys osaa määritellä mitkä sen tuotteet kuuluvat SCIP-ilmoituksen piiriin.

  REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artiklan 3 kohdan 3 mukaan esineellä tarkoitetaan tuotetta, jolle tuotannon aikana annetaan erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Siksi elektroniikka, auto- ja ilmailuteollisuuden valmistamat esineet, huonekalut, vaatteet, lelut ja kaikki kuluttajatuotteet (sekä yksittäiset esineet että moniosaiset tuotteet), joissa on SVHC-aineita sisältäviä komponentteja, ovat SCIP-ilmoituksen alaisia.

  Useimmat pyörän osat, kuten ohjaustanko, jarrut, renkaat ja satula, ovat EU:n REACH-asetuksen alaisia esineitä.

  SVHC:llä tarkoitetaan erityistä huolta aiheuttavia aineita eli kemikaaleja, jotka: 

  • täyttävät CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 kategorioiden 1A tai 1B mukaiset kriteerit syöpää aiheuttavista, mutageenisistä tai lisääntymiselle vaarallisista luokituksista (CMR) 
  • ovat EU:n REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin biokertyviä (vPvB) 
  • aiheuttavat tapauskohtaisesti yhtä suurta huolta kuin CMR- tai PBT/vPvB-aineet 
   

  SCIP-ilmoitusvelvollisuuden laajuus

  Velvollisuus toimittaa SCIP-ilmoitus koskee kaikkia EU:n markkinoille saatettuja esineitä, jotka sisältävät pitoisuudeltaan yli 0,1 painoprosenttia kandidaattilistassa olevia erityistä huolta aiheuttavia aineita. 

  Jos EU:n markkinoilla valmistettu, koottu, maahantuotu tai jaettu esine sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita yli 0,1 painoprosenttia, esineen toimittajan on tehtävä SCIP-ilmoitus kemikaalivirastolle.

  Kenen velvollisuus on tehdä SCIP-ilmoitus? Seuraavat esineiden toimittajat ovat SCIP-ilmoitusvelvollisuuden alaisia: 

  • EU:n valmistajat ja kokoonpanijat, 
  • EU:n maahantuojat, 
  • EU:n esineiden jakelijat ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille. 

  VALMISTAJA

  JAKELIJA

  KOKOONPANIJA

  SCIP-ilmoituksen tietovaatimukset

  Esineiden toimittajien tulee antaa seuraavat tiedot ECHA:lle: 

  SCIP-ilmoitukseen vaadittavat tiedot

  Tiedot, jotka mahdollistavat tuotteen tunnistamisen

  Esineessä olevien kandidaattiluettelon aineen nimi, pitoisuusalue ja sijainti

  Muut tiedot, jotka mahdollistavat esineen turvallisen käytön, erityisesti esineen jätteidenkäsittelyä koskevat tiedot

  Chementorsin SCIP-ilmoitusprosessi

  SCIP-ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien esineiden arviointi ja tunnistaminen. Voimme tarkistaa kokonaisuudessaan tuotteen tiedot kuten esimerkiksi tuotteen rakenteen ja kaikkien osien koostumuksen sekä tunnistaa mahdolliset tietopuutteet.

  Kaikkien tarvittavien tietojen kerääminen liittyen esineen tunnistamiseen.

  Kaikkien tarvittavien tietojen kerääminen esineeseen sisältyvistä SVHC-aineista.

  Muiden tietojen kerääminen esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi.

  Ilmoitusaineiston laatiminen ohjelmistollamme.

  ECHA-tilin luominen ilmoituksen toimittamista varten.

  Ilmoitusaineiston toimittaminen ECHA-järjestelmään.

  SCIP-vaatimustenmukaisuustodistuksen luominen.

  Tiimimme koostuu asiantuntijoista, joilla on syvä tuntemus REACH- ja jätedirektiivistä sekä kokemusta SVHC-arvioinnista ja SCIP-ilmoituksista. Chementors on apunasi! 

  UKK

  Kyllä voitte. SCIP:n mukaan kolmannen osapuolen (“vieras käyttäjä”) voi nimetä lähettämään SCIP-ilmoituksen EU-toimijan puolesta. Käyttämällä ECHA-tilin vieras käyttäjä -toimintoa voidaan luoda linkki kyseisen kolmannen osapuolen ja velvollisen toimijan tilin välille. 

  On syytä huomata, että velvolliset toimijat ovat edelleen vastuussa ilmoituksesta ja sen sisällöstä. Velvolliset toimijat antavat vieraalle käyttäjälle pääsyn tilinsä sisältöön valittujen roolien perusteella. He voivat myös poistaa ulkomaisen käyttäjän linkin milloin tahansa. 

  Toimitetut tiedot, jotka mahdollistavat esineiden turvallisen käsittelyn ja käytön, on asetettava julkisesti saataville SCIP-tietokannassa. 

  ECHA on kuitenkin asettanut SCIP-tietokantaa koskevia luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan luottamuksellisten yritystietojen suoja silloin, kun se on perusteltua. Yksityiskohtaisesti tietoja, jotka mahdollistavat saman toimitusketjun toimijoiden välisten linkkien selvittämisen, ei julkaista: 

  • SCIP-tietokanta ei näytä yhteyttä SCIP-ilmoituksen ja sen lähettäjän välillä, koska se ei julkaise lähettäjän nimeä ja yhteystietoja, 
  • Kemikaalivirasto julkaisee verkkosivustollaan tiedot sellaisina kuin ne on vastaanotettu, mutta varmistaa, että liikesalaisuudet suojataan tarvittaessa. 

  Maailmanlaajuinen kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden palveluntarjoaja ja edistäjä.

  Asiakastiedustelut


  Puhelin +358 44 974 0601
  Osoite: Chementors Oy, Smart Chemistry Park, Raisionkaari 55, FI-21200, Raisio, Finland
  Sähköposti: rebecca.karjalainen@chementors.fi
  Suomi | Englanti | Ranska