Ilmoitukset vaarallisista seoksista myrkytystietokeskuksille (PCN)

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Mikä on myrkytystietokeskusilmoitus....

  Myrkytystietokeskukset yhdenmukaistuvat kaikkialla EU:ssa CLP-asetuksen artiklan 45 ja liitteen VIII myötä. Lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2021 ja toi mukanaan useita merkittäviä muutoksia ja velvoitteita vaarallisia kemikaaleja toimittaville yrityksille.

  Tämän seurauksena maahantuojien ja jatkokäyttäjien on ilmoitettava tietoja myrkytystietokeskuksille terveydelle vaaralliseksi luokitelluista tai fysikaalista vaaraa aiheuttavista seoksista.

  Asetus velvoittaa yritykset ilmoittamaan mm. seoksen tuoteryhmän, täydellisen kemiallisen koostumuksen, toksikologiset tiedot ja UFI-tunnisteen kaikkiin niihin maihin, joissa seos saatetaan markkinoille.

  …ja miksi se on tarpeellinen

  Myrkytystietokeskusilmoitusten (PCN = Poison Centre Notification) yhdenmukaistuminen edesauttaa tuotteiden turvallisuutta koko EU:n alueella. Tämän myötä jokaisessa tuotteen EU:n alueen markkinointimaan myrkytystietokeskuksessa on tarvittava tieto ja ohjeistus seosten koostumuksesta ja vaaraominaisuuksista esimerkiksi myrkytystapauksissa.

  Chementors

  Yhdenmukaiset tiedot koko EU:n myrkytystietokes-kuksissa

  Ennen ilmoitusvelvoitetta myrkytystietokeskuksilla oli haasteita tunnistaa onnettomuustapausten seokset, koska tietovaatimukset eivät vielä olleet yhdenmukaistettuja. 

  Ilmoitetut tiedot poikkesivat myös kansallisten ilmoitusjärjestelmien välillä jonka seurauksena eri jäsenvaltioiden lääkintähenkilöstöillä oli epäjohdonmukaiset ohjeistukset altistumistapauksia varten.

  Ilmoitusten yhdenmukaistaminen ja yksilöidyn UFI-tunnisteen käyttöönotto ratkaisi nämä haasteet. Ilmoitusten tekeminen ECHAN myrkytystietokeskuksien ilmoittamisen portaalissa (PCN-portaali) mahdollistaa yhdenmukaistettujen tietojen saatavuuden kaikissa jäsenvaltioissa joissa seos on markkinoilla.

  Mitä tietoja ilmoituksen (PCN) tekemiseen tarvitaan?

  Seoksiesi käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) saattavat sisältää paljon tarvittavaa tietoa myrkytystietokeskuksille tehtävää ilmoitusta varten, mutta KTT:n tiedot eivät kuitenkaan täytä kaikkia ilmoitusvaatimuksia. Tarvittavat lisätiedot on kerättävä erikseen ja saatat esimerkiksi joutua pyytämään tarkentavia tietoja toimittajiltasi.

  Käyttöturvallisuustiedotteista usein löytyvien tietojen kuten tuotenimen, CLP-luokitusten, turvalausekkeiden ja vaaralausekkeiden lisäksi PCN-ilmoitukseen vaaditaan esimerkiksi myös nämä harvemmin KTT:sta löytyvät tiedot:

  UFI-numero

  pH

  EuPCS-koodi

  Pakkaustyyppi ja -koko

  Väri

  Täydelliset kemialliset tiedot, mukaan lukien vaarattomat yli 1 % pitoisuuden ylittävät aineet

  Toksikologiset tiedot käännettyinä tarvittaville kielille

  Pitääkö sinun tehdä ilmoitus myrkytystietokeskukseen?

  Velvoite koskee seosten maahantuojia, valmistajia ja uudelleen pakkaajia, jotka saattavat seoksia markkinoille. Ilmoitusvastuu on jokaisessa EU:n jäsenmaassa jossa seos on markkinoilla.

  Jos et ole varma yrityksesi velvollisuuksista, ota yhteyttä Chementorsiin ja selvitämme yhdessä asian!

  Ilmoituksen laatiminen ja lähettäminen myrkytystietokeskuksille

  Vaikka myrkytystietokeskusten ilmoitusten tekeminen on yhdenmukaistettu, tietojen toimittaminen myrkytystietokeskuksille (PCN) on kuitenkin monimutkainen prosessi, joka vaatii osaamista, aikaa ja resursseja kemikaaleja toimittavilta yrityksiltä.

  Yrityksen täytyy mm. avata ECHA-tili, luoda UFI-tunnisteet, ymmärtää mitä tietoja ilmoituksen tekemiseen vaaditaan ja mistä ne löytyvät, sekä koostaa ja lähettää ne ECHA:n PCN-portaalin kautta jokaiseen maahan, jossa seos on markkinoilla.

  Chementors voi tehdä kaiken tämän puolestasi. Kerro meille ilmoitettavat tuotteesi ja me hoidamme loput ilmoitukseen liittyvät velvoitteet puolestanne.

  Millaiset tuotteet ilmoitetaan myrkytystietokeskuksille?

  Terveydelle vaarallisiksi luokitellut tai fysikaalista vaaraa aiheuttavat seokset tulee ilmoittaa ECHA:n PCN-portaaliin. Poikkeuksena tästä ovat seokset, jotka on luokiteltu ainoastaan vaaraluokkiin paineen alaiset kaasut tai räjähteet. Velvoite ei koske aineita tai esineitä.

  Chementors auttaa yrityksiä selviytymään kemikaaliturvallisuutta koskevien lakien viidakossa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

  Tarjouspyynnöt ja tiedustelut
  Katso video

   UKK

   Usein Kysyttyä

   Ilmoitusvelvoite koskee EU/ETA-maissa toimivia maahantuojia ja jatkokäyttäjiä. Ilmoitus myrkytystietokeskuksille tulee tehdä niihin EU/ETA-maihin, joissa terveydelle vaarallinen tai fysikaalista vaaraa aiheuttava seos on markkinoilla. Velvoite ei koske sellaisia jatkokäyttäjiä, jotka ainoastaan käyttävät seoksia (loppukäyttäjiä).

   ECHAn toimitusportaaliin tulee ilmoittaa Terveydelle vaarallisiksi luokitellut tai fysikaalista vaaraa aiheuttavat seokset. Poikkeuksena tästä ovat seokset, jotka on luokiteltu ainoastaan vaaraluokkiin paineen alaiset kaasut tai räjähteet. Velvoite ei koske aineita tai esineitä.

   • Yhteystiedot
   • Seoksen kauppanimi
   • Pakkauksen tyyppi ja koko
   • Tuotteen luokka (EuPCS)
   • Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)
   • Vaaraa koskevat tiedot
   • Toksikologiset tiedot
   • Tiedot fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista
   • Kaikki seoksen koostumustiedot

   Seoksen vaaditut tiedot tulee koota ja lähettää ECHAn toimitusportaalin kautta kaikkiin EU/ETA-maihin joissa seos on markkinoilla.

   Ei korvaa, vaan kemikaali-ilmoitusvelvollisuus säilyy ennallaan ja tehdään eri käyttötarkoitusta varten Tukesille KemiDigin kautta.

   UFI-tunniste

   UFI (Unique Formula Identifier) on yksilöllinen koostumustunniste terveydelle vaaralliseksi tai fysikaalisten vaikutusten perusteella luokiteltujen seosten tunnistamiseksi.

   UFI-tunnistetta ja muita antamiasi tietoja käyttävät pääasiassa myrkytystietokeskukset hätäpuhelujen yhteydessä.

   Kauppanimen lisäksi myrkytystietokeskuksen työntekijä voi esimerkiksi lukea UFI-tunnisteen suoraan tuotteen etiketistä, jolloin hän voi tunnistaa vahinkoon liittyvän tuotteen tarkasti. UFI tunniste on yksilöllinen ja se perustuu yrityksen ALV-numeroon.

   Vuoteen 2025 mennessä UFI- tunnisteesta tulee pakollinen kaikkien sellaisten tuotteiden etiketeissä, jotka on luokiteltu terveyteen kohdistuvia sekä fysikaalisia vaaroja aiheuttaviksi.

   UFI-tunniste otettiin kuluttajatuotteiden sekä ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kohdalla käyttöön 1.1.2021. Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kohdalla UFI-tunniste tulee olla käytössä 1.1.2024 mennessä.

   Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat tällaisia tuotteita markkinoille, on annettava myrkytystietokeskuksille näistä tuotteista erityisiä tuotetietoja ja myös UFI-tunniste.

   UFI-työkalu ja ohjeistus ovat kemikaaliviraston myrkytystietokeskusten verkkosivulla 23 EU- kielellä.

   UFI-tunniste on 16 merkkinen numero- ja kirjainyhdistelmä. Sen edessä ei saa olla muita merkintöjä kuin akronyymi ”UFI” ja sen tulee olla painettuna tai kiinnitettynä vaarallisia seoksia
   sisältävien tuotteiden etikettiin tai selkeästi luettavissa sen välittömästä läheisyydestä.

   Jos tuotteissa ei ole merkintöjä (näin on tiettyjen teollisuuslaitoksissa käytettävien tuotteiden yhteydessä), UFI-tunnisteen voi ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa.

   Myöskin teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten UFI-tunniste voidaan vaihtoehtoisesti merkitä käyttöturvallisuustiedotteeseen.

   Miten UFI-tunniste luodaan ja otetaan käyttöön?

   UFI-tunniste luodaan ECHA:n kotisivuilta löytyvällä sovelluksella myrkytystietokeskuksille tehtävän ilmoituksen (PCN) yhteydessä.

   Ilmoitetut tiedot poikkesivat myös kansallisten ilmoitusjärjestelmien välillä jonka seurauksena eri jäsenvaltioiden lääkintähenkilöstöillä oli epäjohdonmukaiset ohjeistukset altistumistapauksia varten.

   Chementorsilta saat tarvitsemasi avun ja ohjeistuksen UFI-tunnisteasioissa, sekä ilmoituksissa myrkytystietokeskuksille (PCN).

   Chemeter-ohjelmisto työkalunasi ilmoitusten tekemiseen

   Chemeter on ohjelmisto, joka luo käyttöturvallisuustiedotteesi (KTT) täysin automaattisesti, monilla eri kielillä. Chemeter myös koostaa ja lähettää seoksien ilmoitukset myrkytystietokeskuksille (PCN).

   Chemeter luo käyttöturvallisuustiedotteet ja ilmoitukset myrkytystietokeskuksille automaattisen laskentajärjestelmän avulla, joka on mukautettu sen maan lainsäädäntöön, jossa tuotetta markkinoidaan.

   Voit myös toteuttaa täydellisen integroinnin tuotantojärjestelmääsi. Yhdistä asiakirjojen luominen (mm. käyttöturvallisuustiedotteet, etiketit ja rahtikirjat) tuotantoprosesseihisi täysin automaattisesti ja saumattomasti.

   Käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) ja myrkytystietokeskuksen ilmoitusten (PCN) lisäksi ohjelmisto hoitaa puolestasi myös mm. etikettien, toksikologisten tiedotteiden ja lähetysluetteloiden laadinnan.

   Case Studies