Käyttöturvallisuustiedotepalvelut: lainmukaiset käyttöturvallisuustiedotteet yrityksellesi

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on maailmanlaajuisesti hyväksytty asiakirja, johon kootaan aineita ja seoksia koskevia turvallisuustietoja ohjeistamaan niiden turvallista käsittelyä läpi koko toimitusketjun.

Chementors tarjoaa täydellisen käyttöturvallisuustiedotteiden palvelupaketin yrityksille ympäri maailmaa, paikallisia lainmukaisuuksia noudattaen.


Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Luotettu, Suomalainen KTT-palveluntarjoaja

  Chementorsin tiimi on vuodesta 2012 lähtien luonut, päivittänyt ja kääntänyt yli 10 000 käyttöturvallisuustiedotetta noin 40 kielellä. Pystymme vastaamaan asiakkaiden erilaisiin KTT-tarpeisiin tarjoamalla keskitetyn ”yhden luukun” palvelukokonaisuuden, joka sisältää seuraavat palvelut:

  Chementorsin laatimat käyttöturvallisuustiedotteet ovat:
  • voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisia
  • laadittu sen maan virallisilla kielillä, jossa tuote saatetaan markkinoille
  • vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien kansainvälisten määräysten mukaisia
  • monille eri tuoteryhmille
  • räätälöityjä asiakkaan logolla ja teemaväreillä
  • valmiita lyhyellä toimitusajalla

  Chementors on laatinut käyttöturvallisuustiedotteita jo vuodesta 2012 lähtien, joten voit huoletta antaa meidän hoitaa myös kaikki sinun KTT-tarpeesi.

  Esimerkki Chementorsin laatimasta käyttöturvallisuustiedotteesta

  Kun ainetta tai seosta valmistetaan tai saatetaan markkinoille eri maakohtaisten GHS-säännösten mukaisesti, vastuuhenkilöiden on laadittava ja toimitettava paikallisten määräysten mukainen käyttöturvallisuustiedote (KTT) toimitusketjun jatkokäyttäjille.

  KTT:n tulisi yleisesti sisältää seuraavat tiedot:

  • aineen tai seoksen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
  • fyysiset, sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät vaarat
  • turvallisen käsittelyn, varastoinnin, kuljetuksen ja hävittämisen ohjeet
  • toimenpiteet onnettomuustilanteessa

   

  Käyttöturvallisuustiedote on terveyden ja ympäriston kannalta merkittävä asiakirja, joten EU-säädösten mukaan sen tulee olla pätevän henkilön laatima. Me Chementorsilla olemme tietoisia tästä ja toimimme sen mukaisesti. KTT-asiantuntijoillamme on monen vuoden kokemus käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta ja he ovat valmiita auttamaan sinua.

  Kun aine tai seos asetetaan toiselle markkina-alueelle, sen alkuperäinen käyttöturvallisuustiedote (KTT) on käännettävä:

  • kyseisen maan virallisille kielille
  • kattamaan kaikki kyseisen maan asettamat KTT vaatimukset

   

  On tärkeä tietää, että käyttöturvallisuustiedotteen kääntämiseen ei riitä vain kielellinen sanasta sanaan käännös. Jokaisella maalla on omat kansalliset asetuksensa liittyen esimerkiksi työperäiseen altistukseen ja jätehuoltoon.

  Siksi käyttöturvallisuustiedotteen käännöksen on ensisijaisen tärkeää kattaa virallisten kielten lisäksi kohdemaan paikalliset määräykset. Jälkimmäinen jätetään usein huomiotta, jolloin käännetty KTT ei ole vaatimusten mukainen.

  Chementors tarjoaa korkealaatuisia käännettyjä käyttöturvallisuustiedotteita paikallisten määräysten mukaisesti. Varmistamme myös, että käytämme oikeita lauseita ja asianmukaista terminologiaa tarvittavilla kielellä KTT:n käännöspalvelun avulla. Tähän mennessä olemme tehneet yli 2500 KTT-käännöstä yli 40 kielellä.

  Käyttöturvallisuustiedotteita koskevia paikallisia määräyksiä päivitetään ja muutetaan yleensä muutaman vuoden välein. Kemikaalin sisäisiä vaaroja koskevia tietoja ja asiaankuuluvia riskinhallintatoimenpiteitä saatetaan myös ajan myötä muuttaa tai kehittää. Näin ollen tulisi huomioida, että käyttöturvallisuustiedote (KTT) ei ole kertaluontoinen asiakirja.

  Toisin sanoen käyttöturvallisuustiedote on päivitettävä usein, jotta se pysyy voimassa olevien asetusten mukaisena ja uusimmat turvallisuustiedot saadaan jaettua toimitusketjun kohdeyleisöille.

  Tietyissä maissa ja alueilla, kuten EU:ssa, on lakisääteinen velvollisuus päivittää käyttöturvallisuustiedote viipymättä mikäli päivitystarpeen kriteerit täyttyvät.

  Chementors saa usein tehtäväksi päivittää kansainvälisien asiakkaiden käyttöturvallisuustiedotteita. Kun olemme vastaanottaneet asiakkailtamme tarvittavat tiedot, asiantuntijamme tekevät tarvittavat muutokset ja päivitykset, jotta käyttöturvallisuustiedote vastaa viimeisimpiä asetuksia.

  Tutustu KTT-asiantuntijoihimme

  Asiakaspäällikkö

  Puhelin +358 44 974 0601
  rebecca.karjalainen@chementors.fi
  suomi | englanti | ranska

  Kosmetiikka-/ TNA- asiantuntija

  Puhelin +358 50 300 3663
  satu.salomaki@chementors.eu
  suomi | englanti

  REACH-asetuksen ja Vietnamin kemikaalilainsäädännön asiantuntija

  Puhelin +84 39 6169 628
  mi.nguyen@chementors.eu
  englanti | vietnam

  SDS/Chemeter asiantuntija

  Puhelin | +358 9 2316 7090
  antti.aalto@chementors.eu
  suomi | englanti

  Vanhempi asiantuntija

  Puhelin +358 40 747 3393
  jan.nylund@chementors.eu
  suomi | ruotsi | englanti | saksa

   Chementors

   Käyttöturvallisuustiedotteita koskevien asetusten laajuus

   Useimmissa maissa on lakisääteinen velvoite toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) kaikista paikallisesti valmistetuista tai markkinoille asetetuista aineista ja seoksista, jotka täyttävät sen maan asettamat kriteerit.

   Esimerkiksi EU:ssa nämä kriteerit on määritelty EU:n REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 31 artiklan 1 kohdassa:

   • aine tai seos täyttää CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisen kokonaisvaaraluokituksen; tai
   • aine on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (vPvB) REACH-asetuksen liitteessä XIII annettujen kriteerien mukaisesti; tai
   • aine on sisällytetty REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaiseen mahdolliseen luvanvaraiseen kandidaattiluetteloon muista syistä; tai
   • joissain tilanteissa käyttöturvallisuustiedote tulee pyydettäessä toimittaa, vaikka aine/seos ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaisesti.

   Useat maat ovat soveltaneet YK:n kehittämää maailmanlaajuisesti harmonisoitua kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmää (GHS) omien maakohtaisten GHS-määräystensä luomiseksi ja toteuttamiseksi.

   Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

   Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

   GHS:n mukaan, käyttöturvallisuustiedote (KTT) on asiakirja, joka antaa ammattikäyttäjille kattavat tiedot aineen tai seoksen riskeistä, ominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä.

   Käyttöturvallisuustiedotteet ovat hyödyllisiä yritysten kehittäessä asianmukaisia kemikaaliturvallisuusohjelmia työntekijöiden sekä ympäristön suojelemiseksi.

   Lisäksi KTT tarjoaa tärkeää tietoa myös muille toimitusketjun jäsenille, kuten vaarallisten aineiden kuljetuksiin osallistuville, pelastustoimihenkilöille kuten myrkytyskeskuksille ja palomiehille, jätehuoltohenkilöstölle, torjunta-aineiden ammattikäyttäjille ja kuluttajille.

   ✔ KTT noudattaa useimmiten kansainvälisesti sovittua, 16-osaista muotoa

   ✔ KTT vaaditaan usein sen maan virallisella kielellä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille, ellei toisin mainita

   ✔ Valmistajilla, maahantuojilla tai toimittajilla on velvollisuus toimittaa KTT kohdekäyttäjille tiedottaakseen tarvittavat ja asiaankuuluvat turvallisuustiedot aineen tai seoksen erityisistä käyttötavoista

   ✔ KTT:n tulee olla pätevän henkilön laatima

   Uutiset & artikkelit

   a safety data sheet folder
   SDS

   Tärkeää! ECHA aloitti käyttöturvallisuustiedotteiden tarkastamisen

   Kansalliset valvontaviranomaiset ovat alkaneet tarkastaa EU:n markkinoilla myytävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimustenmukaisuuksia. Kemikaalivirasto ECHAn täytäntöönpanofoorumi hyväksyi käyttöturvallisuustiedotteiden tarkistamisen tämän vuoden yhdenmukaistetuksi täytäntöönpanoprojektiksi (REF-11). Päätavoitteena on arvioida,

   Lue lisää »
   SDS

   CLP-asetuksen uudet vaaraluokat voimaan 2023

   Euroopan komissio ehdottaa CLP-asetukseen sääntöjä mm. kemikaalien digitaalisille merkinnöille, verkkomyynnille sekä kemikaalien irtomyynnille ja uudelleen täytettäville pakkauksille. Ehdotuksia voi kommentoida 8.3.2023 saakka. Uudet vaaraluokat sisällytetään

   Lue lisää »