Käyttöturvallisuustiedotteen päivitys- ja tarkistuspalvelu

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) päivittämiseen ja tarkistamiseen maakohtaisten määräysten ja vaaraluokitusten mukaisesti.

Voimme päivittää ja tarkistaa käyttöturvallisuustiedotteita kaikille toimialoille ja kohdemarkkina-alueille.

Ota meihin yhteyttä nyt!

Chementors tarkistaa asiakkaiden kannalta olennaiset asetukset käyttöturvallisuustiedotteiden vaaraluokkiin ja maakohtaisiin vaatimuksiin liittyen.

Rebecca Karjalainen

Asiakaspäällikkö
Puhelin +358 44 974 0601
rebecca.karjalainen@chementors.fi
suomi | englanti | ranska

  Miksi voit luottaa Chementorsin KTT-päivityspalveluun

  Käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) päivittäminen kuuluu Chementorsin päivittäisiin työtehtäviin. Meillä on yli 12 vuoden tietämys ja kokemus kansainvälisistä KTT-lainsäädännöistä. Näin ollen KTT-tiimme on aina ajan tasalla aineiden tai seosten vaaraluokitusten sekä muiden KTT-asetusten muutoksista.

  Pidämme huolta asiakkaitamme koskevista asetusten päivityksistä, jotta he saavat ajoissa tarpeellisen tiedon tarvittavista toimenpiteistä.

  Tarkistamme ja arvioimme käyttöturvallisuustiedotteen sisältöä prosessin jokaisessa vaiheessa varmistaaksemme KTT:n kattavuuden ja vaatimustenmukaisuuden.

  Tämän lisäksi KTT-laadintaohjelmistomme Chemeterin tietokantaan päivittyy säännöllisesti ja automaattisesti eri maiden aineiden vaaraluokituksia, OEL-arvoja, toksikologisia tietoja sekä KTT:n muoto- ja sisältövaatimuksia. Näin ollen voimme nopeasti ja helposti tarkistaa tuotteen koostumuksen muutokset ja päivittää niiden pohjalta KTT:n fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista.

  Milloin ja miksi käyttöturvallisuustiedote tulisi tarkistaa tai päivittää?

  Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on “elävä” asiakirja, jonka sisäisiä vaaroja koskevat tiedot, riskinhallintatoimenpiteet ja asetusvaatimukset voivat vaihdella ajan myötä. KTT tulisi päivittää säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain tai joka toinen vuosi. Käyttöturvallisuustiedote on päivitettävä viipymättä, mikäli se täyttää lainmukaiset päivittämisen kriteerit. KTT on päivitettävä usein täyttääkseen seuraavat vaatimukset:
  • KTT on täysin yhdenmukainen nykyisten asetusten kanssa
  • KTT täyttää tiettyjen erityisasetusten mukaiset päivitysvelvollisuudet
  • KTT antaa toimitusketjulle ajantasaista tietoa aineen tai seoksen vaaroista ja vastaavista riskinhallintatoimenpiteistä

  Käyttöturvallisuustiedote tulee päivittää viipymättä tiettyjen lakien puitteissa.

  KTT:n päivittämisen prosessimme

  Hoidamme asiakkaidemme KTT-päivitystarpeet varmistaen, että käyttöturvallisuustiedote on täysin ajan tasalla ja kohdemarkkinoiden asetusten mukainen.

  Chementors varmistaa tuotteiden sujuvan kaupankäynnin kohdemaiden markkinoilla ja auttaa välttämään asetusten noudattamatta jättämisen seuraamukset. Pitämällä käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ajan voidaan myös taata, että toimitusketjun jäsenet saavat aina asianmukaista tietoa kemiallisista vaaroista ja riskienhallinnasta.

  Asiakas pyytää päivittämään KTT:n

  Asiakas pyytää päivitämään KTT:n

  Asiantuntijamme päivittää KTT:n huomioiden alla olevat seikat:

  Asiantuntijamme päivittää KTT:n huomioiden alla olevat seikat:

  • KTT:hen liittyvien määräysten muutokset ympäri maailmaa, joista säännöllisesti päivittyvä tietokantamme on aina ajan tasalla
  • Muutokset vaaraluokituksissa, maakohtaisissa OEL-arvoissa ja aineiden toksikologisissa tiedoissa, ajantasaisen tietokantamme mukaisesti
  • Asiakkaan toimittaman käyttöturvallisuustiedotteen sisältö
  • Asiakkaan toimittamat uudet tiedot aineesta tai seoksista, kuten: fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, toksikologiset tiedot, riskinhallintatoimenpiteet, erityisohjeet jne.

  Laadunvalvontamme tarkistaa laaditun KTT:n perusteellisesti

  Laadunvalvontamme tarkistaa laaditun KTT:n perusteellisesti

  KTT:n toimitus, sekä tulevien päivitystarpeiden seuraaminen ja tiedottaminen

  KTT:n toimitus, sekä tulevien päivitystarpeiden seuraaminen ja tiedottaminen

  Tutustu KTT-tiimiimme

  Asiakaspäällikkö

  Puhelin +358 44 974 0601
  rebecca.karjalainen@chementors.fi
  suomi | englanti | ranska

  Kosmetiikka-/ TNA- asiantuntija

  Puhelin +358 50 300 3663
  satu.salomaki@chementors.eu
  suomi | englanti

  REACH-asetuksen ja Vietnamin kemikaalilainsäädännön asiantuntija

  Puhelin +84 39 6169 628
  mi.nguyen@chementors.eu
  englanti | vietnam

  SDS/Chemeter asiantuntija

  Puhelin | +358 9 2316 7090
  antti.aalto@chementors.eu
  suomi | englanti

  Vanhempi asiantuntija

  Puhelin +358 40 747 3393
  jan.nylund@chementors.eu
  suomi | ruotsi | englanti | saksa

   Näin voit helposti tarkistaa onko käyttöturvallisuustiedotteesi vanhentunut

   Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on vanhentunut ja tulee päivittää viipymättä, mikäli siitä löytyy jokin seuraavista kohdista:

   Käyttöturvallisuustiedote on laadittu vanhentuneiden paikallisten asetusten mukaisesti; tarkista KTT:n kohta 15

   Käyttöturvallisuustiedote ei noudata nykyistä 16-osaista muotoa

   Käyttöturvallisuustiedotteessa on vanhentuneita varoitusmerkkejä, vaaraluokkia tai vaaralausekkeita; tarkista KTT:n kohdat 2 ja 3

   Esimerkki: kaikki vaaralausekkeet eli R-lausekkeet, kuten R1, R2, R3 jne., ovat vanhentuneet ja korvattu H-lausekkeilla.

   Kaikki turvalausekkeet eli S-lausekkeet, kuten S1, S2, S3 jne., ovat vanhentuneet ja korvattu P-lausekkeilla.

   Esimerkkejä vanhentuneista ja uusista varoitusmerkeistä:


   Vanhat

   &

   Uudet

   Välitön myrkyllisyys
   Räjähtävä
   Vaarallinen ympäristölle
   Välitön myrkyllisyys
   Räjähtävä
   Vaarallinen ympäristölle
   Välitön myrkyllisyys
   Räjähtävä
   Vaarallinen ympäristölle

   Käyttöturvallisuustiedotteessa on vanhentuneita vaarallisten aineiden kuljetuksen UN-numeroita: tarkista KTT:n kohta 14

   Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta on kauan (esimerkiksi 3 vuotta)

   Ajantasainen KTT on lakisääteinen velvollisuus

   Asiaankuuluvien viranomaisten tietojen perusteella useat maat soveltavat lainsäädäntöään koskien tiettyjen kemikaalien vaaraluokitus- ja merkintäkriteereitä, käyttöturvallisuustiedotteen muotoa ja sisältöä, työperäisen altistuksen raja-arvoja (OEL) tai erityisiä valvontasääntöjä ja -toimenpiteitä jne.

   Siksi valmistajien, maahantuojien tai muiden toimitusketjuun kuuluvien vastuussa olevien toimijoiden tulee tarkistaa ja päivittää käyttöturvallisuustiedotteensa varmistaakseen, että viimeisin KTT-versio on linjassa kohdemarkkinoiden nykyisen lainsäädännön kanssa. Tämä vaatimustenmukaisuus edesauttaa kemikaalien maahantuontia ja maansisäistä markkinoille asettamista.

   Esimerkiksi Euroopan komissio päivittää EU:n vaarallisten aineiden yhdenmukaistetun luokitusten ja merkintöjen luettelon yleensä vuosittain riskinarviointikomitean lausuntojen perusteella. Myös erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattilista tarkistetaan säännöllisesti jäsenvaltioiden tai Euroopan kemikaaliviraston ehdotuksen perusteella. Tarkoituksena on korvata erittäin huolestuttavat kemikaalit asteittain vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla aina kun mahdollista.

   Näihin esimerkkeihin kuuluvien aineiden käyttöturvallisuustiedotteet tulee tämän takia päivittää vastaamaan  luetteloiden muutoksia.

   Tietyt asetukset määrittävät, että käyttöturvallisuustiedotteen päivittäminen on lakisääteinen velvoite. Esimerkiksi REACH-asetuksen 31 artiklan 9 kohdassa luetellaan esimerkkitapauksia, joiden mukaan käyttöturvallisuustiedote on päivitettävä ja toimitettava uudelleen. Tämän lisäksi päivitetty käyttöturvallisuustiedote pitää toimittaa jokaiselle toimitusketjun jäsenelle, jolle aine tai seos on toimitettu edellisten 12 kuukauden aikana.

   REACH-asetuksen 31 artiklan 9 kohdan ehdot, joiden mukaan toimittajat ovat velvollisia päivittämään käyttöturvallisuustiedotteensa:

   1. jos on saatavilla uutta tietoa, joka vaikuttaa vaaroihin tai riskinhallintatoimenpiteisiin
   2. jos aineelle tai seokselle on myönnetty tai evätty uusia lupia
   3. jos aineelle tai seokselle on asetettu uusia rajoituksia

   UKK

   Käyttöturvallisuustiedotteen päivittämistä varten ei ole olemassa yhtä yleispätevää vastausta toimitettavista tiedoista tai materiaaleista. Yleisesti paras ratkaisu on kerätä kaikki saatavilla oleva tieto, jotta käyttöturvallisuustiedote kattaa varmasti kaiken lainsäädännöllisesti vaaditun sisällön.

   Mahdollisuuksien mukaan, olisi yleisesti hyödyllistä saada ainakin seuraavat tiedot:

   • Tuotteen markkina-alue ja kohdemaa
   • Tuotteen ja/tai sen ainesosien käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmät versiot. Ainesosien käyttöturvallisuustiedotteen saa aineen toimittajalta
   • Kaikki uudet tiedot liittyen tuotteen formulaatioon, fysikaaliskemiallisiin ominaisuuksiin, toksikologiaan, riskienhallintatoimiin, tai muihin tietoihin, jotka saattavat olla tärkeitä ja jotka tulisi lisätä päivitettyyn versioon

   KTT on päivitettävä viipymättä silloin, kun päivittäminen on lain mukaan pakollista. REACH:n alaisten aineiden osalta on tärkeää tarkistaa, kuuluvatko ne REACH-asetuksen 31 artiklan 9 kohdan käyttöturvallisuustiedotteen päivitysvelvollisuutta koskevan soveltamisalan piiriin.

   Esimerkiksi kun aine sisältyy erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) kandidaattiluetteloon, nykyisen käyttöturvallisuustiedotteen kohta 15 on päivitettävä siten, että se osoittaa aineen tunnistamisen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi.

   Yleisisti hyvä käytäntö on päivittää käyttöturvallisuustiedote säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain tai joka toinen vuosi. Tämä vaihe varmistaa, että nykyinen versio on täysin paikallisten määräysten mukainen, koska maat ja alueet tekevät usein muutoksia säännöksiinsä. Näin varmistetaan, että KTT on ajan tasalla usein muuttuvien paikallisten ja maakohtaisten asetusten mukaisesti.

   Lisäksi KTT:n voi aina oma-aloitteisesti päivittää, mikäli ilmenee uutta, täydentävää tai tarkistettua tietoa jolla saattaisi olla vaikutusta kemikaalin käsittelyyn, kuljetukseen ja käyttöön liittyen.

   Muut KTT-palvelut