About the author petri

EU: Di-isosyanaattien käyttäjille koulutusvaatimus

EU: Di-isosyanaattien käyttäjille koulutusvaatimus

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan 24.8.2023 lähtien koulutus työntekijöiden suojelemiseksi (EU) 2020/1149. Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaatin käyttäjät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Kemikaalitoimittajan tulee sen sijaan varmistaa, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja siitä on merkintä pakkauksessa. Rajoituksen vaatimukset eivät koske kemikaaleja, joissa di-isosyanaatteja on alle 0,1 painoprosenttia.

Di-isosyanaatit ovat mahdollisesti allergiaa tai astmaa aiheuttavia yhdisteitä, joita käytetään mm. polyuretaanimuovien valmistuksessa. Yritys ei saa käyttää di-isosyanaatteja 24.8.2023 alkaen mikäli käyttäjä ei ole hyväksytysti suorittanut turvallisen käytön koulutusta. Koulutus vaaditaan niiltä työntekijöiltä ja ammatinharjoittajilta, jotka käsittelevät di-isosyanaatteja seoksissa tai sellaisenaan.

Kemikaalitoimittajan ilmoitusvelvollisuus koulutusvaatimuksesta vastaanottajille on ollut voimassa jo 24.2.2022 lähtien. Tämän myötä pakkauksista pitää myös löytyä maininta ” 24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan”. Kemikaalitoimittajan pitää varmistaa, että koulutus mahdollistetaan vastaanottajalle.

Lue aiheesta lisää Tukesin nettisivuilta tai ota meihin yhteyttä ja kysy lisätietoja.

REACH-asetuksen rekisteröintivaatimukset muuttuivat tammikuussa 2022

REACH-asetuksen rekisteröintivaatimukset muuttuivat tammikuussa 2022

Tukes tiedottaa, että REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset muuttuivat 8.1.2022 alkaen. Muutosasetus (EY-asetus 2021/979) muutti REACH-asetuksen (EY 1907/2006) liitteitä VII-XI selkeyttäen joitain tietovaatimuksia sekä ECHAn ja toiminnanharjoittajien velvollisuuksia ja rooleja.

Lisäksi liitteessä XI olevia vakiotestausohjelman yleisiä sääntöjä sekä mahdollista testien tekemättä jättämistä on selkeytetty. Muutetut säännökset saattavat edellyttää toimijoilta rekisteröintiasiakirjojen päivittämistä.

REACH-asetuksen (EY-asetus 1907/2006) mukaisessa rekisteröinnissä toimitetaan tietoja aineen ominaisuuksista. Rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi toimitettavia vähimmäistietoja kutsutaan vakiotietovaatimuksiksi. Liitteissä VII–X on vakiotietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1–1000 tonnia vuodessa. Liitteessä XI vahvistetaan vakiotietovaatimusten mukauttamista koskevat yleiset kriteerit.

Ota meihin yhteyttä mikäli tarvitset apua REACH-asioissa tai mainittuihin uusiin muutoksiin liittyen. Chementors tarjoaa laajat REACH-palvelut räätälöidysti tarpeidesi mukaan!

Päivityksiä CLP-asetuksen yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luetteloon

Päivityksiä CLP-asetuksen yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luetteloon

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Kyseessä on CLP-asetuksen 17. tekninen mukautus eli 17. ATP.

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Euroopan komissio on antanut delegoituna säädöksenä CLP-asetuksen 17. teknisen mukautuksen, jossa liitteeseen VI on lisätty 22 uutta ainetta, muutettu 41:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta ja poistettu tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatin yhdenmukaistettu luokitus.

Uusina aineina liitteeseen VI on lisätty esimerkiksi sitruunahappo, tetrafluorietyleeni ja useita torjunta-aineissa käytettäviä tehoaineita.

41:n jo liitteeseen sisällytetyn aineen yhdenmukaistettuja luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Esimerkiksi d-limoneenille on lisätty aspiraatiovaara-luokitus (Asp. Tox. 1, H304) ja trinikkelidisulfidille välitön myrkyllisyys -luokitus (Acute tox. 3, H331). Lisäksi monen booriyhdisteen luokitus muuttuu lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten osalta. Aineiden erityiset pitoisuusrajat (SCL) on poistettu ja boorihapon aiemmin spesifinen 5,5%: n pitoisuusraja on korvattu yleisellä 0,3%: n pitoisuusrajalla, jota on sovellettava luokiteltaessa seoksia lisääntymiselle vaarallisiksi kategorioihin 1A ja 1B.

Lisäksi 17. ATP:ssa useille aineille, mm. useille kupariyhdisteille, on lisätty kiinteä välittömän myrkyllisyyden estimaatti eli ATE-arvo. ATE-arvoja käytetään määritettäessä seosten välittömän myrkyllisyyden luokitusta, kun seos sisältää välittömästi myrkyllisiksi luokiteltuja aineita. Yhdenmukaistettujen ATE-arvojen sisällyttäminen liitteeseen VI helpottaa seosten luokituksen yhdenmukaistamista ja tukee valvontaviranomaisten työtä. Lisäksi useille kupariyhdisteille on lisätty vesiympäristölle aiheutuvaan pitkäaikaiseen vaaraan liittyviä M-kertoimia.

Siirtymäaika 17. joulukuuta 2022 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 17.6.2021 ja säännöksiä sovelletaan 17.12.2022 lähtien. Aineet ja seokset voidaan kuitenkin luokitella, merkitä ja pakata asetuksen mukaisesti 17.6.2021 lähtien. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin.

  • Yhdenmukaistettu luokitus annetaan tavallisesti hengitysteitä herkistäville, sukusolujen perimää vaurioittaville, syöpää aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille aineille sekä tehoaineille biosideissa ja kasvinsuojeluaineissa.
  • Aineille on käytettävä yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä luettelossa mainittujen vaaraluokkien osalta. Muiden vaaraluokkien osalta aine on luokiteltava itse.
  • Aineen harmonisoidulla luokituksella voi olla vaikutuksia muiden lainsäädäntöjen velvoitteisiin.
  • Esimerkiksi sukusolujen perimää vaurioittavat, syöpää aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet lisätään REACH-asetuksen liitteen XVII lisäyksiin, jolloin niiden toimittaminen kuluttajakäyttöön on kiellettyä. Aineen harmonisoidulla luokituksella voi myös olla vaikutuksia laajamittaisen varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuuteen.

Lisätietoja:

17. ATP – Komission delegoitu asetus (EU) 2021/849

Kemikaalineuvonta yrityksille

Lähde: tukes.fi

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista muuttui pakolliseksi 19.7.2021 alkaen

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista muuttui pakolliseksi 19.7.2021 alkaen

Suomessa tuli 19.7.2021 voimaan velvollisuus toimittaa tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Tämä jätedirektiivin muutoksen (EU) 2018/851 9(i) artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus toimeenpannaan kemikaalilain muutoksella (716/2021).

Ympäristöministeriö on aiemmin suositellut yrityksiä toimittamaan SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tietojen toimittaminen muuttui pakolliseksi 19.7.2021. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana, myös jätevaiheessa. Lisäksi tietokannalla halutaan edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee esineiden toimittajia, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusvelvollisia ovat valmistajat ja kokoajat EU:ssa, EU-maahantuojat sekä jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille.

Lähde: tukes.fi

Kysy meiltä lisää SVHC-aineista ja SCIP-tietokannasta!

Veneenpohjan myrkkymaaleille on tulossa EU:n biosidiasetuksen mukaisia rajoituksia

Veneenpohjan myrkkymaaleille on tulossa EU:n biosidiasetuksen mukaisia rajoituksia

Lähivuosina haitallisimmat myrkkymaalit eli antifouling-valmisteet poistuvat markkinoilta, kun valmisteiden lupapäätöksiä tarkastellaan uudelleen EU:n biosidiasetuksen mukaisesti. Samalla myrkkymaalien käyttäjille tulee tiukat velvoitteet koskien veneiden pohjien puhdistamista, maalausta ja maalin poistoa. Jatkossa nämä toimet tulee tehdä eristetyllä alueella tai läpäisemättömällä kovalla alustalla, josta pesuvedet ja maalijäte kerätään talteen ja puhdistetaan. Pesuvesien ja maalijätteen päästäminen maaperään tai mereen on lainvastaista.

Kaikki myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille ja ne aiheuttavat pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Myrkkymaalien sisältämät myrkylliset aineet ovat pysyviä, eivätkä ne hajoa luonnossa. Ne kertyvät sedimenttiin ja sataman maaperään. Myrkkymaalien käyttö sisävesillä on jo nyt kiellettyä.

Vaihtoehtoja myrkkymaalien käytölle ovat mm. veneen sälyttäminen  esimerkiksi trailerin päällä. Veneen pohjan voi myös puhdistaa harjaamalla, sillä mekaanisen pesun avulla pohja pysyy puhtaana eikä myrkkymaaleja tarvitse käyttää. Perinteisille myrkkymaaleille on tarjolla myös vaihtoehtoisia, biosidittomia maaleja.

Lue aiheesta lisää Tukesin sivuilta.

Lähde: tukes.fi

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen

Ilmoitus esineiden sisältämistä SVHC-aineista SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen

Ympäristöministeriö suosittelee, että erityistä huolta aiheuttavia aineita sisältävien esineiden toimittajat tekisivät aineista ilmoituksen Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Ilmoituksia suositellaan tehtäväksi jo ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa.

Suomessa jätedirektiivin 9(i) artiklan mukainen SCIP-ilmoitusvelvollisuus on määrä toteuttaa kemikaalilailla osana jätelainsäädännön uudistusta. Jätesäädöspakettia koskeva hallituksen esitys on viivästynyt ja kemikaalilain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan kesällä 2021.

SCIP-ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana, myös jätevaiheessa. Lisäksi tietokannalla halutaan edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee esineiden toimittajia, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusvelvollisia ovat valmistajat ja kokoajat EU:ssa, EU-maahantuojat sekä jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisää tietoa aiheesta sekä apua SCIP-ilmoituksien tekemiseen.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Myrkytyskeskus (PCN) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, vuoden alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä.

Euroopan Kemikaaliviraston ECHA:n Myrkytyskeskus (PCN) aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, vuoden alkuperäistä suunnitelmaa myöhässä.

Virallinen ECHA:n luonnehdinta asetuksesta kuuluu näin:

CLP-asetuksen 45 artiklan mukaan yritysten, jotka saattavat markkinoille vaarallisia seoksia, on annettava tietoja tietyistä vaarallisista seoksista asianomaisille kansallisille elimille. Kansalliset elimet asettavat nämä tiedot myrkytyskeskusten saataville, jotta ne voivat antaa neuvoja kansalaisille tai lääkintähenkilöstölle hätätilanteessa. Maaliskuussa 2017 hyväksytyn CLP-asetuksen liitteessä VIII määritellään yhdenmukaistetut vaatimukset myrkytyskeskusten ilmoituksille (PCN), joita sovelletaan alkaen 1. tammikuuta 2021.

 

Vuoden 2021 alusta asetus koskee kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja valmisteita (seoksia). PCN-ilmoitus pitää tehdä kaikilla niiden maiden kielillä, joihin tuote on asetettu markkinoille. On hyvä huomioida, että PCN-ilmoitus ei koske seoksia, joilla on ainoastaan ympäristöluokituksia.

 

Mikäli olet terveydelle vaaralliseksi luokiteltujen tai fysikaalista vaaraa aiheuttavien kuluttaja- tai ammattikäyttöön tarkoitettujen valmisteiden (seosten) maahantuoja tai valmistaja, niin voit kuitenkin järjestää itsellesi lisäaikaa. Kaikki valmisteet, jotka ovat vuoden 2020 loppuun mennessä KemiDigissä asianmukaisesti ilmoitettuna, saavat siirtymäaikaa PCN-ilmoituksen tekemiseen vuoden 2025 alkuun saakka. Tämä edellyttää sitä, että valmisteen tuotekaava eikä myyntipakkaus muutu siirtymäajan aikana.

 

Nyt onkin aika vielä ennen joulukiireitä laittaa valmisteidesi käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalle, sekä tehdä KemiDigit kuntoon, jotta vuoden vaihteessa voimaan tuleva asetus ei pääse kuormittamaan yrityksesi henkilöstöä. Siirtymäajan puitteissa voi PCN-ilmoituksia tehdä tarpeen mukaan tai pienissä erissä.

Chementors Oy on luotettava kumppanisi kemikaaliturvallisuusasioissa. Me voimme laatia tai päivittää käyttöturvallisuustiedotteesi (KTT) varustettuna UFI-koodilla, sekä tarvittaessa teemme myös varoitusetiketit. KemiDigi- ja PCN-ilmoitukset onnistuvat niinikään tarvittaessa. Mikäli yrityksesi toimii EU:n laajuisesti, niin meiltä saat KTT:t kaikilla Euroopan kielillä, ja niihin sovelletaan kunkin jäsenmaan lainsäädännön mukaisia asetuksia.

Sydänlangat yritysesittelyssä

Sydänlangat yritysesittelyssä

Haluamme esitellä Sydänlangat, Päivi Saaren perustaman tuoreen kotimaisen yrityksen.

rosmariini pönttö 2

päivi 2

Päivi ja Pönttöpommit

Päivi otti yhteyttä Chementorsiin, sillä hän halusi tuoda markkinoille uniikisti brändättyjä, luontoystävällisiä puhdistustuotteita kodin ja vapaa-ajan siivoukseen. Esikoistuotteenaan Päivi kehitti Pönttöpommin, biohajoavan wc:n puhdistusaineen, joka on pakattu ihastuttavaan, luonnon inspiroimaan tuotepakkaukseen. Chementors auttoi Sydänlankoja mm. laatimalla Pönttöpommeille käyttöturvallisuustiedotteet.

Tämän jälkeen Päivi halusi lisätä Sydänlankojen tuotevalikoimaan eri tuoksuisia Pyykkietikoita. Päivi kaipasi apuamme tuotekehityksessä ja käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnassa, joten suosittelimme Sydänlangoille tieto- ja neuvontapalveluamme. Palvelun avulla Päivi kehitti täysin vaarattomat Pyykkietikat – tietysti myös Sydänlankojen raikkaalla brändillä.

Toivotamme Päivin Sydänlangoille menestystä ja kiitämme tähänastisesta hienosta yhteistyöstä!

Tutustu tästä lisää Sydänlankoihin.

SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

SVHC-ehdokasluettelon päivittyi: Neljä uutta vaarallista kemikaalia, jotka poistetaan käytöstä

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluettelo sisältää nyt 209 ainetta.

Helsinki, 25. kesäkuuta 2020 ECHA – Eroopan kemikaalivirasto on tehnyt tämän vuoden toisen lisäyksensä erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon. Luetteloon lisättiin tällä kertaa neljä ainetta. Yksi kandidaateista sisältää hormonitoimintaa häiritseviä aineita, joita käytetään kulutustavaroissa, kuten kosmetiikassa. Kolmea muuta ehdokasta käytetään raaka-ainena polymeerien, pinnoitustuotteiden ja muovien valmistukseen.

Katso tästä tarkemmat tiedot lisätyistä aineista.

Yrityksiä kehotetaan tarkistamaan aineensa turvallista käyttöä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Tammikuusta 2021 lähtien yritysten on myös ilmoitettava SVHC-yhdisteitä sisältävät tuotteet ECHA:n tulevaan SCIP-tietokantaan koskien huolestuttavia aineita esineissä ja tuotteissa. Tietokannan tavoitteena on varmistaa avoin tieto vaarallisia kemikaaleja sisältävistä tuotteista koko niiden elinkaaren ajalta.

Tausta

Ehdokasluettelo sisältää aineita, jotka aiheuttavat erityistä huolta ja joilla voi olla vakavia vaikutuksia terveyteen tai ympäristöön. Tällaiset aineet saatetaan tulevaisuudessa lisätä erilliseen lupaluetteloon, jolloin niiden käyttöä varten tulisi anoa erillislupaa.

Yrityksillä saattaa olla laillisia velvoitteita, jos heidän aineensa löytyy ehdokasluettelosta – joko sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Kaikkien sellaisten esineiden toimittajien, joilla on ehdokasluettelossa mainittua ainetta yli 0,1 painoprosenttia, on annettava asiakkailleen ja kuluttajilleen riittävät tiedot turvallisen käytön mahdollistamiseksi. Tammikuusta 2021 alkaen yritysten on myös ilmoitettava ECHA: n SCIP-tietokantaan, mikäli heidän artikkelinsa sisältävät ehdokasluettelossa olevia aineita.

Ehdokasluetteloon lisättyä ainetta sisältävien tuotteiden maahantuojilla ja tuottajilla on kuusi kuukautta aikaa ilmoittaa kyseiset tuotteet kemikaalivirastolle.

(Alkuperäinen teksti: ECHA)

Esineille uusi SCIP-tietokanta

Esineille uusi SCIP-tietokanta

Osassa kierrätykseen päätyvistä esineistä ja tuotteista on vaarallisia kemikaaleja, jotka kannattaisi ottaa pois kierrosta. Kemikaalivirasto on julkaisemassa uuden tietokannan, johon toimitusketjun on ilmoitettava tuotteiden osien sisältämät huolta aiheuttavat aineet.

Kaikilla esineiden valmistajilla, kokoajilla, markkinoille saattajilla, maahantuojilla ja myyjillä on 5. tammikuuta 2021 alkaen velvollisuus ilmoittaa SCIP-tietokantaan, missä niiden tuotteissa ja esineissä on huolta aiheuttavia aineita vähintään 0,1 painoprosenttia. Aineet on ilmoitettava esinetasolla, eli toimijoiden on kerrottava tuotteen merkki ja malli sekä missä osasessa tai komponentissa ainetta on, mitä vaarallista ainetta siinä on ja mikä on sen pitoisuus.

Huolta aiheuttavien niin kutsuttujen SVHC-aineiden lista perustuu REACH-asetukseen. Kandidaattilistalla on tällä hetkellä vähän yli 200 ainetta tai aineryhmää.