CLP-asetuksen yhdenmukaistettuihin luokituksiin ja merkintöihin on tullut muutoksia

Share

Table of Contents

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja joidenkin liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Kyseessä on CLP-asetuksen 18. tekninen mukautus eli 18. ATP.

CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Euroopan komissio on antanut delegoituna säädöksenä CLP-asetuksen 18. teknisen mukautuksen, jossa liitteeseen VI on lisätty 39 uutta ainetta sekä muutettu 17:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta.

Uusina aineina liitteeseen VI on lisätty esimerkiksi silanamiini (nanomuotoinen pintakäsitelty piidioksidi), ammoniumbromidi, telluuri, isobornyyliakrylaatti sekä useita torjunta-aineissa käytettäviä tehoaineita. Lisäksi 17:n jo liitteeseen sisällytetyn aineen yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä on muutettu. Esimerkiksi divanadiinipentaoksidin välittömän myrkyllisyyden luokitus on muuttunut kategoriasta 4 kategoriaan 3 (suun kautta) sekä kategoriaan 2 (hengitysteitse). Tällä voi olla vaikutuksia esimerkiksi varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuuteen.

Kosmetiikkasääntelyn osalta vaikutuksia on 12:een kosmeettisissa valmisteissa käytettyyn ainesosaan. Näistä bentsofenoni, teofylliini, melamiini, margosa-uute, trimetylolipropaanitriakrylaatti, N-karboksimetyyli-iminobis(etyleeninitriili) tetra(etikkahappo) sekä pentanatrium (karboksylaattimetyyli)iminobis(etyleeninitriili)tetra-asetaatti on luokiteltu syöpävaaralliseksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi eli ns. CMR-aineeksi. Näin ollen ne voivat tulevaisuudessa tulla kielletyiksi kosmeettisissa valmisteissa EU:n kosmetiikka-asetuksen artiklan 15 nojalla.

Yhdenmukaistettu luokitus annetaan tavallisesti hengitysteitä herkistäville, sukusolujen perimää vaurioittaville, syöpää aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille aineille sekä tehoaineille biosideissa ja kasvinsuojeluaineissa.

Aineille on käytettävä yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä luettelossa mainittujen vaaraluokkien osalta. Muiden vaaraluokkien osalta aine on luokiteltava itse.

Aineen harmonisoidulla luokituksella voi olla vaikutuksia myös muiden lainsäädäntöjen velvoitteisiin. Esimerkiksi sukusolujen perimää vaurioittavat, syöpää aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet lisätään REACH-asetuksen liitteen XVII lisäyksiin, jolloin niiden toimittaminen kuluttajakäyttöön on kiellettyä. Edellä mainittuja aineita koskee myös REACH-asetuksen rajoitus tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä. Aineen harmonisoidulla luokituksella voi lisäksi olla vaikutuksia laajamittaisen varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuuteen.

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 23.5.2022 ja säännöksiä on sovellettava viimeistään 1.12.2023 lähtien. Aineet ja seokset voidaan jo luokitella, merkitä ja pakata asetuksen mukaisesti, mutta 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin.

Lähde: tukes.fi

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries