CLP-asetuksen uusien muutosten vaikutukset kaupalle ja teollisuudelle

Share

Table of Contents

CLP- asetus (”Classification, Labelling and Packaging”) on Euroopan Unionin kemikaalilainsäädännön asetus N:o 1272/2008, joka koskee kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista. EU:n asetuksia päivitetään säännöllisesti ja niiden muutokset vaikuttavat tässä tapauksessa käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä pakkausmerkintöihin, joiden uusiminen aiheuttaa kustannuksia. Väärin ajoitetut, tai liian isot tuote-etikettitilaukset, voivat aiheuttaa isojakin taloudellisia menetyksiä.

CLP- asetuksen kahdeksas tekninen mukautus (EU) 2016/918, on tullut voimaan 01.02.2018 alkaen ja se sisältää muutoksia luokituskriteereissä sekä vaara- ja turvalausekkeissa. Tämän vuoksi kemikaalien luokittelijoiden olisi tärkeää päivittää tietonsa tämän muutoksen osalta ja toimia sen mukaisesti.

On selvää, että CLP -asetuksen mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ja tuote-etiketit ovat tärkeä osa yrityksen imagoa ja brändiä. Chementors Oy laatii käyttöturvallisuustiedotteet brändättyinä ja laadukkaina ”käyntikortteina”. Myös tuote-etikettien sisällön vastatessa täysin käyttöturvallisuustiedotetta asiakasmielikuvat toimittajista paranevat huomattavasti.

CLP- asetukseen tehtiin huomattava muutos myös maaliskuussa 2017, kun siihen lisättiin liite VIII (EU) 2017/542. Liitteen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan Unionin alueella toimiville kansallisille myrkytystietokeskuksille ilmoitettavat tiedot, jotta vältytään aiemmin esiintyneiltä seosten tunnistamiseen liittyviltä ongelmilta, jotka aiheuttivat epäselviä tilanteita mm. potilaiden hoidossa.

Liite VIII kasvattaa seoksista annettavien tietojen määrää verrattuna kansallisiin kemikaali-ilmoituksiin. Uusi ilmoitus sisältää tiedot myös vaarattomiksi luokitelluista ainesosista, mikäli niiden pitoisuus on vähintään 1%. Sen lisäksi uudessa ilmoituksessa tulee olla tieto pakkaustyypistä ja -koosta. Euroopan Kemikaalivirasto valmistelee tämän ilmoituksen tekemiseksi sähköistä portaalia. Lisätietoa portaalin vaiheista löytyy täältä.

Liite velvoittaa merkitsemään myös ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI -Unique Formula Identifier”) joko seoksen etikettiin tai teollisuuskäytössä käyttöturvallisuustiedotteeseen. UFI on tunniste, jonka avulla seos voidaan tunnistaa luotettavasti. UFI -tunnisteen voi käydä luomassa sähköisesti Euroopan Kemikaaliviraston sivuilla osoitteessa: https://ufi.echa.europa.eu/. Sivusto on saatavilla myös suomenkielisenä pudotusvalikosta.

Huomionarvoista on, että liitteeseen VIII liittyvät velvollisuudet sovelletaan käyttöön kolmen eri siirtymäajan puitteissa. Lisävelvollisuudet koskevat kuluttajatuotteita 01.01.2020 alkaen, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita 01.01.2021 alkaen ja teollisuustuotteita 01.01.2024 alkaen. Mikäli seoksen markkinoille saattaja on kuitenkin tehnyt seoksesta kansallisen kemikaali-ilmoituksen määräpäivään mennessä, siirtymäaikaa on 01.01.2025 asti. Tämä edellyttää, ettei seosta ole muutettu siirtymäajan puitteissa.

Chementors Oy huomioi tulevat muutokset jo tämän päivän suunnittelutyössä asiakkaidensa kanssa.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries