Việt Nam đang cập nhật Danh Mục Hóa Chất Quốc Gia

Share

Table of Contents

Trong khi quay trở lại kinh doanh sau khi dỡ bỏ cách ly xã hội Việt Nam đã bắt đầu cập nhật dự thảo danh mục hóa chất quốc gia.

Bộ Công Thương (MOIT) của Việt Nam đã công bố Dự thảo Danh Mục Hóa chất Quốc gia (NCI) được soạn thảo vào tháng 3 năm 2020. Được thành lập vào tháng 9 năm 2016, NCI hiện tại bao gồm 36,777 chất và được Cơ quan Hóa chất Việt Nam (Vinachemia) quản lý và chỉnh sửa.

Vinachemia hiện đang chấp nhận thông tin hóa học bổ sung cho cổng thông tin NCI và việc khai báo chất có thể kéo dài đến ngày 30 tháng 5 năm 2020. Yêu cầu là các chất trong bản cập nhật này  đã được nhập khẩu bởi các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động hóa chất và đã đăng ký tài khoản sử dụng Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, và cũng như các doanh nghiệp chưa có tài khoản.

Thông tin liên quan đến các chất cần được cung cấp:

  • Tên và số CAS của chất
  • Phiếu an toàn hóa chất (SDS) bằng ngôn ngữ tiếng Việt
  • Những tài liệu chứng minh chất đã được sử dụng/mua bán tại thị trường Việt Nam
    • Hợp đồng mua bán với nhà nhập khẩu Việt Nam, hoặc
    • Hóa đơn bán hàng (số liệu tài chính được bỏ qua)
  • Dữ liệu kĩ thuật của chất phục vụ việc so sánh và cung cấp số ID của chất
  • Số lượng ước tính nhập khẩu vào Việt Nam

Các chất không được khai báo trước thời gian quy định theo kế hoạch quản lý hóa chất sẽ được coi là một chất mới tại Việt Nam sau khi Vinachemia hoàn thành NCI. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên liệt kê tất cả các chất có liên quan mà bạn hiện đang bán tại thị trường Việt Nam để tránh mọi vấn đề với việc nhập khẩu sau này.

Chementors SEA Ltd. đã thành lập chi nhánh tại Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết cho việc khai báo các chất có liên quan của bạn vào cổng thông tin NCI. Chi tiết thông tin liên lạc của chúng tôi ở đây.

 

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries