Quy định về thông báo SCIP đối với các chất SVHC tại thị trường EU

Share

Table of Contents

Theo Quy định REACH (EC) số 1907/2006 và Chỉ thị khung chất thải (EC) số 2008/98, các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu của EU có nghĩa vụ định danh các hóa chất chứa trong sản phẩm. Dựa theo kết quả định danh, nếu sản phẩm nằm trong phạm vi tuân thủ của quy định, doanh nghiệp phải nộp thông báo SCIP lên Cục hóa chất Liên minh Châu Âu (ECHA).

Quy định nộp thông báo SCIP giúp đẩy nhanh tiến trình thu thập thông tin về hóa chất rất đáng quan ngại (SVHC) chứa trong vật phẩm, hướng đến mục tiêu quản lý thông tin SVHC trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm bao gồm giai đoạn xả thải. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu này còn có mục đích khuyến khích các sáng kiến thay thế hóa chất SVHC bằng các giải pháp an toàn hơn.

Nghĩa vụ nộp thông báo SCIP thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp vật phẩm, nếu vật phẩm có chứa bất kỳ hóa chất SVHC nào với thành phần khối lượng từ 0.1% trở lên. Doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp, nhập khẩu và phân phối trong thị trường EU và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng vật phẩm vào thị trường EU có trách nhiệm nộp thông báo SCIP. Các doanh nghiệp bán lẻ cung cấp vật phẩm đến người tiêu dùng một cách trực tiếp thì không có trách nhiệm nộp thông tin đến cơ sở dữ liệu của SCIP.

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries