Päivityksiä CLP-asetuksen yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen luetteloon

Share

Table of Contents

Luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa CLP-asetusta on päivitetty. Uusia aineita on lisätty asetuksen liitteeseen VI, ja liitteessä jo olevien aineiden luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Kyseessä on CLP-asetuksen 17. tekninen mukautus eli 17. ATP.

CLP-asetuksen liitteessä VI luetelluille aineille on EU:ssa yhdenmukaistetut, sitovat luokitus- ja merkintävaatimukset. Euroopan komissio on antanut delegoituna säädöksenä CLP-asetuksen 17. teknisen mukautuksen, jossa liitteeseen VI on lisätty 22 uutta ainetta, muutettu 41:n jo liitteessä olevan aineen luokitusta ja poistettu tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatin yhdenmukaistettu luokitus.

Uusina aineina liitteeseen VI on lisätty esimerkiksi sitruunahappo, tetrafluorietyleeni ja useita torjunta-aineissa käytettäviä tehoaineita.

41:n jo liitteeseen sisällytetyn aineen yhdenmukaistettuja luokituksia ja merkintöjä on muutettu. Esimerkiksi d-limoneenille on lisätty aspiraatiovaara-luokitus (Asp. Tox. 1, H304) ja trinikkelidisulfidille välitön myrkyllisyys -luokitus (Acute tox. 3, H331). Lisäksi monen booriyhdisteen luokitus muuttuu lisääntymiselle vaarallisten vaikutusten osalta. Aineiden erityiset pitoisuusrajat (SCL) on poistettu ja boorihapon aiemmin spesifinen 5,5%: n pitoisuusraja on korvattu yleisellä 0,3%: n pitoisuusrajalla, jota on sovellettava luokiteltaessa seoksia lisääntymiselle vaarallisiksi kategorioihin 1A ja 1B.

Lisäksi 17. ATP:ssa useille aineille, mm. useille kupariyhdisteille, on lisätty kiinteä välittömän myrkyllisyyden estimaatti eli ATE-arvo. ATE-arvoja käytetään määritettäessä seosten välittömän myrkyllisyyden luokitusta, kun seos sisältää välittömästi myrkyllisiksi luokiteltuja aineita. Yhdenmukaistettujen ATE-arvojen sisällyttäminen liitteeseen VI helpottaa seosten luokituksen yhdenmukaistamista ja tukee valvontaviranomaisten työtä. Lisäksi useille kupariyhdisteille on lisätty vesiympäristölle aiheutuvaan pitkäaikaiseen vaaraan liittyviä M-kertoimia.

Siirtymäaika 17. joulukuuta 2022 asti

Komission delegoitu asetus on tullut voimaan 17.6.2021 ja säännöksiä sovelletaan 17.12.2022 lähtien. Aineet ja seokset voidaan kuitenkin luokitella, merkitä ja pakata asetuksen mukaisesti 17.6.2021 lähtien. 18 kuukauden siirtymäaika antaa toimijoille aikaa sopeutua uusiin vaatimuksiin.

  • Yhdenmukaistettu luokitus annetaan tavallisesti hengitysteitä herkistäville, sukusolujen perimää vaurioittaville, syöpää aiheuttaville ja lisääntymiselle vaarallisille aineille sekä tehoaineille biosideissa ja kasvinsuojeluaineissa.
  • Aineille on käytettävä yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä luettelossa mainittujen vaaraluokkien osalta. Muiden vaaraluokkien osalta aine on luokiteltava itse.
  • Aineen harmonisoidulla luokituksella voi olla vaikutuksia muiden lainsäädäntöjen velvoitteisiin.
  • Esimerkiksi sukusolujen perimää vaurioittavat, syöpää aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet lisätään REACH-asetuksen liitteen XVII lisäyksiin, jolloin niiden toimittaminen kuluttajakäyttöön on kiellettyä. Aineen harmonisoidulla luokituksella voi myös olla vaikutuksia laajamittaisen varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuuteen.

Lisätietoja:

17. ATP – Komission delegoitu asetus (EU) 2021/849

Kemikaalineuvonta yrityksille

Lähde: tukes.fi

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries