Dịch vụ cập nhật và sửa đổi SDS

Khi nào và vì sao nên cập nhật, sửa đổi phiếu an toàn hóa chất? Phiếu an toàn hóa chất (SDS) được coi là một tài liệu “sống”, trong đó thông tin về mối nguy nội tại, các biện pháp quản lý rủi ro, và các yêu cầu của quy định về hóa chất có […]

GHS là gì?

a bottle with ghs pictograms

  Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) là tiêu chuẩn do Liên Hợp Quốc (UN) phát triển nhằm tiêu chuẩn hóa và hài hòa hóa việc phân loại và ghi nhãn hóa chất trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống này được phát triển trên cơ […]