GHS là gì?

a bottle with ghs pictograms

  Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) là tiêu chuẩn do Liên Hợp Quốc (UN) phát triển nhằm tiêu chuẩn hóa và hài hòa hóa việc phân loại và ghi nhãn hóa chất trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống này được phát triển trên cơ […]