Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các công ty nắm rõ và vượt qua các điều luật, quy định về an toàn hóa chất. Chementors là công ty tư vấn hoạt động trên toàn cầu để có thể giúp cho các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Quản Lý Hoá Chất và GHS

Giải pháp tuân thủ về hóa chất

Thực thi chỉ thị tại EU

Hóa chất trong vật phẩm

Quy định REACH về hóa chất và hợp chất tại châu Âu