Mi Nguyen

Trần Thị Đan Trinh

IMG 0218 2 cropped

Chuyên viên Kỹ thuật

Điện thoại +84 39 6169 628
mi.nguyen@chementors.eu
Tiếng Anh | Tiếng Việt

đội

Dịch vụ