Kiinan kemikaalimarkkinat

EU:sta Kiinaan

Chementors tarjoaa täyden valikoiman palveluja Kiinan kemikaalimarkkinoita varten!

Oletko kiinnostunut valtavasta potentiaalista, jota Aasialla/Kiinalla saattaa olla tarjottavanaan, mutta et tiedä, miten voisit noudattaa kaikkia tarvittavia vaikeita rekisteröintimenettelyitä?

china-400x266

Pystymme helpottamaan pääsyä Aasian/Kiinan markkinoille ja auttamaan toimimalla yrityksesi paikallisena eurooppalaisena kumppanina. Pystymme käsittelemään kaikkia monimutkaisia kemikaaliturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat markkinoille pääsyn edellytyksenä.

Voimme puolestasi käsitellä sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ja avata yrityksellesi ovia markkinoille.

Voimme esimerkiksi toteuttaa seuraavat rekisteröinnit joko kokonaan tai osittain:

 • REACH (Kiina) – IECSC-rekisteröinti
 • Kosmetiikan rekisteröinti Kiinan FDA:ssa,
 • Elintarvikepakkausmateriaalien rekisteröinti (GB9685)
 • useita muita rekisteröintejä, esimerkiksi:
  • Vaarallisten kemikaalien rekisteröinti NRCC-SAWS:iin.
  • Myrkyllisten kemikaalien tuonnin ja viennin rekisteröinti.
  • Otsonikerrosta heikentävän aineen tuonnin ja viennin rekisteröinti.
  • Testaukseen käytettävien ympäristömikrobien rekisteröinti.

Chementors on globaali kemikaaliturvallisuuden palveluntarjoaja ja edistäjä, joka toimii myös Aasiassa/Kiinassa.

Tausta: Uudet kemikaalien hallintaa koskevat säädökset Kiinassa

”Uusia kemiallisia aineita koskevat ympäristöhallinnon säännökset” (Kiinan valtion ympäristöhallinto SEPA:n määräys 17) säädettiin ensi kerran 12.9.2003 ja se tuli voimaan 15.10.2003. Määräys korvasi osan 16.3.1994 voimaan tulleista ”Kemikaalien ensimmäiseen tuontiin sekä myrkyllisten kemikaalien tuontiin ja vientiin liittyvistä ympäristöhallinnon säännöksistä”. Se tunnetaan myös Kiinan lakina myrkyllisten aineiden valvonnasta (TSCA) tai Kiinan REACH-asetuksena.

Tarkistetut säännökset (Kiinan ympäristönsuojeluministeriön määräys 7) säädettiin 19.1.2010 ja ne tulivat voimaan 15.10.2010 korvaten määräyksen 17 säännökset.
Määräyksessä 7 säädetään, että Manner-Kiinassa ei saa valmistaa tai käyttää uusia kemiallisia aineita, eikä niitä saa tuoda Manner-Kiinaan tai tuoda Manner-Kiinassa tehtävää tieteellistä tutkimusta varten. Uudet kemialliset aineet ovat kemiallisia aineita, joita ei ole kirjattu ”Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luetteloon” (IECSC).

Määräyksessä 7 säädetään seuraavat uusien kemiallisten aineiden rekisteröintityypit:

Chementors tarjoaa täyden valikoiman palveluita IECSC-rekisteröintiä varten, mukaan lukien seuraavat palvelut:

 • Uuden kemiallisen aineen vahvistus
 • Hyväksyttynä asiamiehenä toimiminen uuden kemiallisen aineen rekisteröinnissä
 • Laboratoriotestauspalvelut
 • Tietojen arviointi
 • Riskinarviointi
 • Rekisteröintiasiakirja-aineiston laatiminen ja toimittaminen
 • Yhteydenpito viranomaisiin rekisteröintiin, palautteeseen ja jälkitoimenpiteisiin liittyen

Kosmetiikan rekisteröinti Kiinan elintarvike- ja lääkevirastossa (CFDA)

Kosmetiikan määritelmä Kiinassa:

Kiinassa kosmetiikka määritellään päivittäin käytettäviksi teollisuuskemikaaleiksi, joita voidaan levittää ihmiskehon ulkopinnalle (esim. iholle, hiuksiin, kynsille, huulille, jne.) puhdistamista, hajun poistamista, ihon hoitamista, kaunistamista ja meikkaamista varten levittämällä, suihkuttamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Maahan tuotu kosmetiikka jaetaan kahteen luokkaan: Normaaliin käyttöön tarkoitettu kosmetiikka ja erityiskäyttöön tarkoitettu kosmetiikka. Kummallekin luokalle tarvitaan erityyppinen CFDA:n myöntämä lupa.

Erityiskäyttöön tarkoitetulla kosmetiikalla tarkoitetaan tuotteita, jotka on tarkoitettu hiusten kasvattamiseen, hiusten värjäämiseen, kestokiharoihin, karvojen poistoon, rintojen muotoiluun, kuntoiluun, hajun poistoon, ihon värimuutosten poistoon ja aurinkosuojaksi; Kosmetiikkatuotteet, joiden väitetään valkaisevan ihoa tai vähentävän ihon pigmenttejä, luokitellaan erityiskäyttöön tarkoitetuksi kosmetiikaksi (pisamien poiston kategoria) 16.12.2013alkaen.

Kosmetiikkailmoitusten luokittelu:

 • Uutta kosmeettista raaka-ainetta koskeva ilmoitus;
 • Kotimaista erityskäyttöön tarkoitettua kosmetiikkaa koskeva ilmoitus;
 • Kotimaista normaaliin käyttöön tarkoitettua kosmetiikkaa koskeva ilmoitus;
 • Erityskäyttöön tarkoitetun kosmetiikan maahantuontia koskeva rekisteri;
 • Normaaliin käyttöön tarkoitetun kosmetiikan maahantuontia koskeva rekisteri

Kiinan FDA-rekisteröintiin liittyvät palvelut:

 • Kosmetiikkailmoitus
 • Uutta kosmeettista raaka-ainetta koskeva ilmoitus
 • Kosmetiikkavalmisteen testauksen koordinointi
 • Kosmetiikan kiinalaisiin pakkausmerkintöihin liittyvä neuvonta ja tarkastus
 • Kosmetiikkaan liittyvien asiakirjojen kääntäminen

Kiinan kemikaalimääräyksiin liittyvä neuvonta, jne.

Vaarallisten kemikaalien rekisteröinti NRCC-SAWS:iin.

Myrkyllisten kemikaalien tuonnin ja viennin rekisteröinti.

Otsonikerrosta heikentävän aineen tuonnin ja viennin rekisteröinti.

Testauksessa käytettävien ympäristömikrobien rekisteröinti.

GHS-merkintöjen muuntaminen, käyttöturvallisuustiedotteiden kiinalaisten/taiwanilaisten versioiden ja pakkausmerkintöjen laadinta

Käyttöturvallisuustiedotteiden ja turvallisuusmerkintöjen laadinta Kiinassa

Kiinan käyttöturvallisuustiedotteisiin ja turvallisuusmerkintöihin liittyvät standardit perustuvat GHS-järjestelmään ja ne on kirjoitettava kiinan kielellä. Turvallisuusmerkinnöissä tulee lisäksi mainita Kiinassa sijaitseva, kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävä hätänumero.

Vaarallisten kemikaalien hallinnasta Kiinassa annetun asetuksen artiklassa 15 säädetään, että ”Vaarallisten kemikaalien valmistajan on toimitettava käyttöturvallisuustiedote ja kiinnitettävä tai sijoitettava turvallisuusmerkintä kemikaalin pakkaukseen. Käyttöturvallisuustiedotteen ja pakkausmerkinnän on noudatettava Kiinan standardeissa esitettyjä vaatimuksia”;

Artiklassa 37 säädetään, että ”kauppiaat eivät saa tehdä kauppaa kemikaaleilla, joista puuttuvat käyttöturvallisuustiedotteet tai turvallisuusmerkinnät”;

Artiklassa 98 säädetään, että ”maahan tuotujen vaarallisten kemikaalien varastointi, käyttö ja kuljetus on suoritettava samalla tavalla kuin Kiinassa paikallisesti valmistettavien vaarallisten kemikaalien varastointi, käyttö ja kuljetus”.

Artiklassa 78 säädetään, että ”yritystä rangaistaan, mikäli se ei noudata säännöksiä”.

Elintarvikepakkausmateriaalien rekisteröinti (GB9685)

Tausta:

Kiinalaisten asetusten mukaan elintarvikepakkauksissa ei saa käyttää kemikaaleja, jotka eivät kuulu GB9685-standardin piirin ja joita ei ole kirjattu yllä mainittuihin listoihin. Elintarvikepakkausten tuotannossa ei saa käyttää kemikaaleja, joille ei ole olemassa vastaavaa kiinalaista standardia. Tällaisten kemikaalien rekisteröinti suoritetaan noudattamalla uusien elintarvikkeisiin liittyvien tuotteiden hallinnollista hyväksyntää koskevia säännöksiä.

Palvelut:

 • Alustava arvio koko hankkeen aikataulusta ja kustannuksista
 • Olemassa olevien tietojen arviointi ja analyysi sekä ilmoitusehdotusten ja tarvittavien alustavien testiehdotusten tekeminen
 • Asiakirja-aineiston laadinta ja toimittaminen
 • Terveysministeriön koko tarkastusprosessin seuranta ja ehdotuksen antaminen lisämateriaaleista hyvissä ajoin
 • Palautteen antaminen asiakkaalle rekisteröinnin edistymisestä ja siihen liittyvistä tuloksista
 • Asiaan liittyvät käännökset Terveysministeriön vaatimusten mukaisesti
 • Annettuja tietoja koskeva salassapitovelvollisuus.

Kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävä, kemikaalionnettomuuksissa palveleva hätäpuhelin

Kiinan kansallisen standardin GB15258-2009 kohdassa 4.2.7 säädetään, että ”turvallisuusmerkinnöissä on mainittava kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävä, (kiinalaisen) valmistajan ylläpitämä/valtuuttama hätäpuhelinnumero, joka palvelee mahdollisissa kemikaalionnettomuuksissa” ja ”kaikkien maahan tuotujen kemikaalien turvallisuusmerkinnöissä tulee esittää vähintään yksi mahdollisissa kemikaalionnettomuuksissa palveleva hätäpuhelinnumero, joka sijaitsee Kiinassa”.

Kiinan työturvallisuushallinnon (SAWS) määräyksessä N:o 53 ”Vaarallisten kemikaalien rekisteröinnin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet” säädetään lisäksi, että valmistetut/maahan tuodut vaaralliset kemialliset valmisteet on rekisteröitävä Kiinan rekisterihallituksessa ennen niiden valmistamista/maahan tuontia, ja rekisteröinnin yhteydessä on ilmoitettava pätevä, kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävä hätäpuhelinnumero. Saman määräyksen kohdassa 22 säädetään, että ”mikäli valmistaja ei pysty järjestämään pätevää, kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävää hätäpuhelinpalvelua, palvelu pitäisi antaa rekisterihallituksen tehtäväksi” ja ”vaarallisten kemikaalien maahantuojien tulee järjestää oma, kaikkina vuorokaudenaikoina päivystävä hätäpuhelinpalvelu tai antaa hätäpuhelinpalvelun järjestäminen rekisterihallituksen tai maahantuonnista vastaavan asiamiehen järjestettäväksi, ja hätäpuhelinnumeron tulee näkyä maahan tuotujen vaarallisten kemikaalien turvallisuusmerkinnöissä”.

Kiinalaisen kemikaalionnettomuuksissa päivystävän hätäpuhelinnumeron (0532-83889090) hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaa Kiinan kansallinen kemikaalien rekisteröintikeskus (NRCC), jonka on tähän tehtävään valtuuttanut Kiinan työturvallisuushallinto (SAWS). Hätäpuhelinnumero on käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina viikon jokaisena päivänä, ja puhelimessa päivystää vuoroissa 20:sta ammattilaisesta koostuva ryhmä, jolla on tehtävään soveltuva koulutus tai työkokemusta kemian, kemianteollisuuden, ympäristön, työterveyden ja farmasian aloilta.
Chementorsin yhteistyöyritys Kiinassa on NRCC:n nimetty edustaja, jonka tehtävänä on valtuuttaa yrityksiä ympäri maailman käyttämään NRCC:n kaikkina vuorokaudenaikoina palvelevaa hätäpuhelinnumeroa edullisella hinnalla.

Mentorointi menestykseen