CLP 2017 – Vanhoin merkinnöin varustettujen kemiallisten tuotteiden poistaminen myynnistä

Share

Table of Contents

Vanhoin merkinnöin varustettujen kemiallisten tuotteiden poistaminen myynnistä

Kaikissa markkinoille saatetuissa kemiallisissa tuotteissa on 1. kesäkuuta 2017 alkaen oltava aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP-asetuksen) mukaiset merkinnät.

CLP-asetusta sovelletaan nyt ainoana säädöksenä sekä aineiden että seosten luokitukseen ja merkintöihin. Tämä merkitsee seoksille säädetyn siirtymäkauden päättymistä. Kesäkuun 1. päivästä alkaen voidaan toimittaa vain sellaisia vaarallisia kemikaaleja, joissa on CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki.

Yritysten on luokiteltava, merkittävä ja pakattava vaaralliset kemikaalit asianmukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille. Jos myynnissä on edelleen aiemman lainsäädännön vaatimusten mukaisesti merkittyjä tuotteita, on nyt varmistettava, että tuotteita ei enää saateta markkinoille tai ne luokitellaan ja merkitään uudelleen CLP-asetuksen mukaisesti.

Vaarallisten kemikaalien luokituksen ja merkintöjen tarkoituksena on varmistaa terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaa liikkuvuus. Ne perustuvat YK:ssa sovittuun maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun järjestelmään (Globally Harmonised System).

Chementors voi auttaa ratkaisemaan CLP-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin liittyviä kysymyksiä.

Nyt on korkea aika perehtyä CLP-asetuksen mukaisiin vaatimuksiin ja panna ne täytäntöön!

Lähde: https://echa.europa.eu/-/chemical-products-with-old-labels-off-the-shelves-by-1-june-2017

Chementors’ team of specialists helps companies to survive in the ever changing jungle of laws concerning chemical, environmental and product safety in Europe and all around the World.

Requests for quotations and inquiries